Linguaskill
El test avaluatiu d'anglès amb resultats ràpids i precissos
Linguaskill és una prova adaptativa multinivell online creada per avaluar el nivell d'anglès d'un candidat o d'un grup de candidats. Ofereix resultatos ràpids i precissos, amb informes de resultats a nivell individual o de grup, fet que la converteix en la eina ideal tant en el camp de l'educació superior com de l'empresa.
Linguaskill es pot organitzar i supervisar fàcilment, en qualsevol moment, o inclús en les pròpies instal·lacions de l'empresa. Només es requereix un ordinador, conexió a Internet i auriculars.

Important: Els test BULATS han estat retirats el desembre de 2019 sent substituïts per Linguaskill Business.
 • Per què Linguaskill?
 • Format
 • Resultats
 • Preparació
 • Inscripció
Per què escolllir Linguaskill?

Linguaskill és una prova multinivell de llengua anglesa dissenyada per a ajudar a les organitzacions a l'hora d'avaluar grups de candidats. Ofereix un completa imatge de les competències en l'anglès dels seus candidats, amb un ràpid i fiable examen de les quatre habilitats lingüístiques: reading, listening, writing, i speaking.
Linguaskill en l'empresa i a l'educación

Institucions d'ensenyament superior: Linguaskill proporciona una manera eficient d'avaluar els nivells d'idioma requerits en el procés d'admissió, monitorizar la progressió en l'aprenentatge i verificar que els estudiants compleixin amb el nivell d'idioma que és necessari acreditar al moment de la graduació.
Empleadors: Poden utilitzar Linguaskill en els processos de selecció per cerciorar-se que els candidats tenen les competències lingüístiques adequades per al lloc o per controlar l'eficàcia de les accions de formació lingüística del personal.


La ciència darrere de l'examen

Linguaskill ha estat desenvolupat per un equip d'experts de Cambridge Assessment English amb dedicació exclusiva i provat per parlants de més de 40 idiomes de 50 països per a assegurar la precisió i fiabilitat dels resultats.

Combina l'última tecnologia amb la fiabilitat i qualitat que s'espera dels exàmens Cambridge Assessment English.          
Linguaskill, un test adaptatiu multinivell

El mòdul del Reading and Listening de Linguaskill és adaptatiu: les successives preguntes van fent-se més fàcils o més difícils depenent de la resposta formulada per a la pregunta anterior. Com a resultat, cada candidat rep un versió única del test ajustada al seu nivell de competència i això fa  que el test sigui adequat per a tots els nivells i ofereixi un experiència personalitzada.

Com funciona l'adaptabilitat en el test Linguaskill
Fes click en la imatge per ampliar
per a institucions educatives
Avaluar els diferents nivells d'anglès dels estudiants és una activitat important per a les institucions d'educació superior i promotors educatius, per a gestionar les admissions, la ubicació en els cursos, el control dels progressos o la graduació.

Linguaskill ajuda a les institucions a avaluar als candidats de manera fàcil i fiable, proporcionant a més els resultats de manera ràpida. Aquests s'alineen amb el Marc europeu comú de referència (MCER), l'estàndard internacional per a descriure les habilitats lingüístiques.

Raons per escollir Linguaskill per a l'educació:

Resultats ràpids i ajustats amb la màxima fiabilitat
Els resultats es general dins d'un termini de 48 hores, sent instantanis per al mòdul de Reading and Listening. Linguaskill és el resultat d'una recerca extensiva i ha estat provat per parlants de més de 40 idiomes de 50 països per a assegurar la precisió i fiabilitat dels resultats.

Fàcil d'administrar
El test online s'administra i controla fàcilment en les pròpies instal·lacions i en el moment més convenient. Només es necessita un ordinador, connexió a Internet, micròfon i auriculars. Pot avaluar-se el nivell de candidats individuals o de grups de candidats, amb informes clars per a comparar l'acompliment.

Un test flexible i adaptable per a tothom
El test és modular
, per la qual cosa és possible triar la combinació d'habilitats que interessi a cada institució. El test pot usar-se per a avaluar als candidats amb habilitats lingüístiques diverses, la qual cosa fa idònia la seva utilització per al conjunt de l'organització.

per als negocis
Si els seus empleats necessiten treballar amb col·legues o clients d'altres països en anglès és important ser capaç de mesurar i reforçar les seves habilitats comunicatives.

Hi ha dues opcions de test disponibles, Linguaskill General i Linguaskill Business, depenent de si el lloc requereix un anglès de cada dia o unes característiques idiomàtiques adaptades a l'especificitat de l'àmbit professional. Els resultats són ràpids i precisos, i estan alineats amb els estàndards internacionals.

Raons per escollir Linguaskill per a la feina:

Resultats ajustats i fiables
Linguaskill és el resultat d'una recerca extensiva i ha estat provat per parlants de més de 40 idiomes de 50 països per a assegurar la precisió i fiabilitat dels resultats.

Resultats ràpids, informes extensius
Els resultats es general en un termini de 48 hores, sent instantanis per al mòdul de Reading and Listening.  Es proporcionen informes clars, tant dels candidats individuals com dels grups de candidats, per a una fàcil comparació de l'acompliment. Aquests resultats estan alineats amb els estàndards internacionals per a permetre la presa de decisions fonamentades.

Fiable i fácil d'administrar
El test online pot ser fàcilment administrat i controlat en les pròpies instal·lacions i en el moment més convenient. Només es necessita un ordinador, connexió a Internet, micròfon i auriculars. Pot avaluar-se el nivell de candidats individuals o de grups de candidats.

Format de les proves Linguaskill

Linguaskill ofereix una avaluació flexible i modular que presenta el següent format:

Format del test

Reading & Listening
(Comprensió lectora i auditiva combinades)
60-80 min. aprox.

Writing
(Expressió escrita)
45 min.

Speaking
(Expressió oral)
15 min. aprox.

La prova es pot organitzar en les pròpies instal·lacions, amb un ordinador, connexió a Internet i auriculars. No es necessita cap programari o equip especialitzat (consultar requisits tècnics).

Linguaskill consta de tres parts:Comprensió de lectura i auditiva: 60-85 minuts (7 apartats)

El mòdul de comprensió de lectura i auditiva (Reading and Listening) és flexible, de manera que no hi ha un nombre establert de preguntes. Cada pregunta que el candidat respon ajuda a l'ordinador a entendre millor el seu nivell. La prova conclou quan el candidat ha contestat suficients preguntes perquè Linguaskill identifiqui el seu nivell amb precisió. Els resultats per al mòdul de comprensió de lectura i auditiva es proporcionen en el mateix moment.

Nombre de apartats:
7
Nombre de preguntes:Variable
Extensió dels textos:Variable
Tipus de preguntes – Reading tasks:

 • Llegir i seleccionar
  Els candidats llegeixen una notícia, diagrama, etiqueta, memoranda o carta contenint un text curt i tria la frase que concorda de manera més exacta amb el significat del text. Hi ha tres possibles respostes.
 • Completar frases
  Els candidats llegeixen una frase a la qual li falta una paraula (gap) i trien la paraula correcta per a completar l'espai en blanc. Hi ha quatre opcions per a cada espai en blanc.
 • Completar frases mitjançant opcions multiples
  Els candidats trien la paraula o frase correcta per a completar els espais en blanc d'un text. Hi ha quatre opcions per a cada espai en blanc.
 • Completar frases de forma lliure
  Els candidats llegeixen un text curt en el qual falten algunes paraules (gaps) i escriuen la paraula que mancada en cada espai en blanc.
 • Lectura extensa
  Els candidats llegeixen un text llarg i responen a una sèrie de preguntes d'opció múltiple. Les preguntes estan en el mateix ordre que la informació en el text.
Tipus de preguntes – Listening tasks:

 • Escoltar i seleccionar
  Els candidats escolten un breu enregistrament d'àudio i responen a una pregunta  d'opció múltiple amb tres opcions.
 • Comprensió auditiva extensa
  Els candidats escolten un enregistrament d'àudio i responen a una sèrie de preguntes d'opció múltiple basades en ella. Les preguntes estan en el mateix ordre que la informació en el text.Expressió escrita: 45 minuts (2 apartats)

El mòdul d'expressió escrita (Writing) requereix que els candidats introdueixin les respostes mitjançant el teclat d'un ordinador. L'ordinador puntua les respostes automàticament. Els resultats estan disponibles en un termini de 12 hores.

Format:
El candidat enregistra les seves respostes
Temes d'exemple:plans futurs, temps lliure i oci, utilitzar i aprendre l'anglès, familiars i amics, viatges i vacances, llocs i llocs d'interès, estudis i treball, compres, esport, música, vida familiar, tecnologia
Apartat 1
Correu electrònic:

El candidat haurà d'escriure un mínim de 50 paraules.

Correspon a la meitat de la nota final d'expressió escrita.

Tipus de preguntes:
Els candidats llegeixen una anotació breu, normalment un email. Utilitzen la informació que conté i les tres vinyetes per a redactar un email d'un mínim de 50 paraules. Els candidats disposen de 15 minuts per fer-ho.
Apartat 2
Text llarg:
El candidat haurà d'escriure un mínim de 180 paraules.

Correspon a la meitat de la nota final d'expressió escrita (Writing).

Tipus de preguntes:
Els candidats llegeixen un text curt esbossant una situació i responen usant la informació obtinguda i les tres vinyetes. Els candidats redacten una carta o informe d'almenys 180 paraules. Disposen per fer-ho d'aproximadament 30 minuts.
Expressió oral: 15 minuts (5 apartats)

El mòdul d'expressió oral (Speaking) es realitza per ordinador amb micròfon i auriculars. Les preguntes es presenten al candidat en la pantalla de l'ordinador i a través dels auriculars. Les respostes s'enregistren i són avaluades per almenys dos examinadors independents. Els resultats estan disponibles en 48 hores.
Apartat 1
Entrevista:

El candidat respón a vuit preguntes sobre ell mateix (les dues primeres preguntes no es califiquen).
Preguntes:
Percentatge de l'apartat 1:
8
20% de calificació total.
Apartat 2
Lectura en veu alta:
El candidat llegeix vuit frases en veu alta.
Preguntes:
Percentatge de l'apartat 2:
8
20% de la calificació total.
Apartat 3
Torn estès 1:
Es dóna al candidat un tema per desenvolupar durant un minut. Es permeten 40 segons per a la preparació.
Preguntes:
Percentatge de l'apartat 3:

1
20% de la calificació total.
Apartat 4
Torn estès 2:
Se li dóna al candidat un o més gràfics (com un diagrama o un full d'informació) perquè parli sobre ells durant un minut. Es permet un minut per a la preparació.
Preguntes:
Percentatge de l'apartat 4:

1
20% de la calificació total.
Apartat 5
Activitat de comunicació:
El candidat dóna la seva opinió amb respostes curtes a cinc preguntes sobre un tema. Es permet un minut per a la preparació.
Preguntes:
Percentatge de l'apartat 5:

5
20% de la calificació total.

Resultats de Linguaskill

Els resultats de Linguaskill es proporcionen en un termini de 48 hores en el cas de triar les 4 destreses. S'enviarà un informe de resultats generat per ordinador, de manera que no cal esperar a certificats impresos o altres documents.

Nova característica: Les institucions que administren Linguaskill tenen a partir d'ara l'opció de permetre als candidats visualitzar els seus resultats online. D'aquesta forma, el candidat no necessita esperar que li enviïn els seus Test Report Forms. Les institucions tenen l'opció de decidir si desitgen o no oferir als seus candidats aquesta nova utilitat.


Linguaskill avalua els nivells d'anglès alineats amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües MCER, des d'un nivell inicial per sota de l'A1, fins al C1 o superior. Els resultats de les proves també es mostren com a puntuacions corresponents a la Cambridge English Scale.

En els resultats figura la puntuació obtinguda per a cada destresa corresponent a la Cambridge English Scale i al MCER, de manera que és fàcil comprovar on han obtingut millors resultats els candidats i on poden millorar.

Si s'examina de més d'una destresa, també hi figura un resultat general, calculat com a mitjana de les notes corresponents a les destreses individuals.

Cada informe de resultats inclou una breu descripció que detalla el que un candidat és capaç de fer dins de cada nivell del MCER.

La Cambridge English Scale es compon d'una sèrie de puntuacions utilitzades per reportar els resultats dels exàmens de Cambridge English de forma més detallada. Permet conèixer de forma ràpida el nivell d'anglès dels candidats.

El MCER és el marc de referència internacional que estableix el que un candidat és capaç de fer amb l'idioma en cadascun dels seus nivells, la qual cosa permet comparar els resultats de Linguaskill amb els estàndards internacionals.

Puntuació
Linguaskill
Nivell
MCER
180+
C1 o superior
160 - 179
B2
140 - 159
B1
120 - 139
A2
100 - 119
A1
82 - 99
Per sota de A1


Resultats en format de fàcil comprensió
Els resultats Linguaskill es presenten en un Informe de Resultats fàcil de comprendre. Es poden generar informes per a persones individuals o per a grups, depenent de les necessitats. També és possible generar un desglossament de les puntuacions per grup i nivell, la qual cosa permet una fàcil comparació de la capacitat lingüística en tota l'organització.

Format de l'informe de resultatsEls resultats de Linguaskill es presenten en un informe de resultats clar i fàcil d'entendre.

L'informe de resultats per grup mostrarà:
 • la puntuació dels candidats dins de la Cambridge English Scale, detallant els resultats de cada destresa de la qual s'hagin examinat
 • una qualificació general dins de la Cambridge English Scale, que és una mitjana de les puntuacions individuals de cada destresa
 • la puntuació dels candidats alineada dins del MCER per a cada destresa de la qual s'hagin examinat
 • una puntuació general alineada dins del MCER
 • un resum del que significa cada puntuació, en termes de la capacitat lingüística en anglès aconseguida.

 Descarrega un exemple d'informe de resultats individual...

 Descarregar un ejemple d'informe de resultats de grup...

Linguaskill Results Service
Linguaskill Results Service permet a les institucions o ocupadors validar l'autenticitat de l'Informe Linguaskill (Linguaskill Test Report Form, TRF). Emplenant la informació del TRF, és possible verificar si un informe TRF és vàlid o invàlid.

Com accedir al Linguaskill Results Service
Accedir al portal Linguaskill Results Service i fer clic en Verify a result o Sign in. Hauràs de registrar-te i crear un nou compte o bé connectar-te si ja t'havies registrat prèviament.
Una vegada registrat podràs connectar-te usant la teva adreça de correu electrònic i contrasenya.


Resultats ràpids

Resultats confiables

Informe en profunditat


Recursos de preparació per a Linguaskill
Exemples gratuïts de proves online

Poden utilitzar-se aquests exemples de proves online per a familiaritzar-se amb els tipus de preguntes que apareixen en Linguaskill.

Linguaskill GeneralLinguaskill Business
Tests de pràctica online gratuïts
Reading & Listening Elementary test 1
Reading & Listening Elementary test 2
Reading & Listening Elementary test
Reading & Listening Intermediate test 1
Reading & Listening Intermediate test 2
Reading & Listening Intermediate test
Reading & Listening Advanced test 1
Reading & Listening Advanced test 2
Reading & Listening Advanced test
Tests de mostra online gratuïts
Reading & Listening test
Reading & Listening test
Writing test
Writing test
Speaking test
Speaking testNota: La prova model de comprensió de lectura i auditiva (Reading and Listening) no és adaptativa i és més curta que una prova real.
Les proves model no proporcionen resultats ni es guarden les respostes.
Materials oficials de preparació de Cambridge English


Cambridge English Empower
és un curs general que cobreix tots els nivells del MCER. Es pot escollir el curs que s'adapti a les teves necessitats, des del nivell A1 al C1 del MCER.

Compra online el llibre Cambridge English Empower...


Documents informatius Linguaskill

Descargar l'informe de prova d'audició i lectura de Linguaskill...
Descarregar l'informe de prova escrita de Linguaskill...
Descarregar l'informe de les proves d'audició i lectura adaptatives en ordinador de Linguaskill...
Descarregar el fullet de Linguaskill...

Ets un candidat particular?
Inscriure's en Linguaskill és molt senzill. Pots fer-ho en tres simples passos:
Pas 1 - Selecciona la data del teu examen

Utilitza la nostra cerca online per trobar la sessió Linguaskill que t'interessa.

Pas 2 - Emplena el formulari d'inscripció

Per matricular-te en una sessió Linguaskill pots emplenar el formulari d'inscripción online o bé inscriure't presencialment a les nostres oficines.

Pas 3 - Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció.
En les inscripcions realitzades una vegada transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros.

Per realitzar el pagament pots optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit
 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228
  IMPORTANT: Si realitzes el pagament mitjançant transferència bancària has de fer constar clarament el nom i cognomeno/s del candidat, l'examen realitzat i la data de la sessió. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a vdivendres 9am - 5pm

  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.
IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de rebut. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no has rebut la confirmació de la teva inscripció, per favor, posa't en contacte amb el centre trucant al telèfon 934 111 333. Assegura't abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.


Top