Cambridge Assessment English: B2 First for Schools
Ready for success in study, work and life
B2 First for Schools está especialmente pensado y diseñado para adaptarse a los intereses de los estudiantes por lo que incrementa su motivación para aprender inglés. Al estar basado en temas y situaciones familiares,

B2 First for Schools proporciona a los estudiantes la confianza para usar su inglés en el mundo real. Les inspira y anima a progresar hacia cualificaciones de nivel superior, o a utilizar sus habilidades en el inglés a la hora de conseguir oportunidades académicas o laborales.


 Preguntas freqüents sobre B2 First for Schools

For schools qualifications, training & support leaflet
COVID-19: Exams Catalunya implementa a les seves sessions d'examen totes les mesures disponibles per a garantir la salut i la seguretat dels candidats i del personal d'examen en compliment de les recomanacions de les autoritats.
Mesures preventives COVID-19
 • Introducció
 • L'examen
 • Resultats
 • Suport
 • Inscripció
Nivell

For schools qualifications leaflet
B2 First for Schools és un examen d'anglès de nivell intermedi-alto situato en el Nivel B2 del Marc Comú Europeo de Referència (MCER). B2 First for Schools demostra que els estudiants poden usar l'anglès quotidià parlat i escrit amb finalitats laborals i acadèmiques.

Per exemple, en el Nivell B2 un estudiant pot:
 • mantenir converses sobre una àmplia varietat de temes
 • prendre notes mentre algú parla o escriure una carta, incloent sol·licituds no estàndard
 • expressar opinions i argumentar
 • contestar a preguntes previsibles o objectives.
Competències lingüístiques per a la vida real
L'examen utilitza situacions de la vida real especialment pensades i dissenyades per ajudar-te a:
 • comunicar-te de forma més efectiva
 • aprendre les habilitats lingüístiques necesàries per fer el pas següent cap a l'èxit
Aconseguir aquest nivell significa que l'estudiant està adquirint competència en l'anglès i pot aspirar a:
 • estudiar a un nivell intermedi-alt cursar un programa de pregrau, com ara cursos preparatoris o de introducció
 • començar a treballar en un entorn angloparlant.

Equitatiu i fiable
B2 First for Schools és respectat i acceptat internacionalment:
 • proporciona el reflex més fiable de les teves habilitats lingüístiques
 • cobreix la major part de les varietats de l'anglès (p.i. britànic, americà)
 • està dissenyat per ser just per als candidats qualsevol que sigui el seu substrat nacional o lingüístic
 • està recolzat pel major programa de recerca en el seu camp
 • pot ser realitzat per persones amb una àmplia varietat de requeriments especials.

Elecció
B2 First for Schools està disponible a nivell internacional. Així mateix, en disposar de les opcions en paper (paper-based) i en ordinador (computer-based) pots escollir quan i com realitzar l’examen.


Aceptats globalment
El teu certificat B2 First for Schools serà acceptat com a qualificació d'anglès de nivell intermedi-alt per varis milers d'empreses, universitats, col·legis i empreses capdavanteres de tot el món.
Pots saber més sobre les institucions que accepten B2 First for Schools...


Resultats ràpids
Pots obtenir els teus resultats B2 First for Schools en tan sol dues setmanes amb els exàmens en ordinador (computer-based).


Una qualificació Cambridge English
Els estudiants que superin l'examen del B2 First for Schools rebran el mateix certificat internacionalment acceptat que els candidats que realitzen el B2 First.

Qué inclou el B2 First for Schools?
L'examen del B2 First for Schools consta de quatre parts desenvolupades per comprovar la teva competència lingüística en totes les destreses de l'idioma: Reading and Use of English, Writing, Listening y Speaking. La prova del Speaking és un examen cara a cara amb dos candidats i dos assessors a fi de valorar de forma més realista i fiable les teves habilitats comunicatives en anglès.

B2 First for Schools consta de 4 parts:


Reading and Use of English: 1 hora 15 minuts
El B2 First for Schools Reading paper té 7 parts i 52 preguntes amb diversos tipus de textos i de qüestions. En les Parts 1 a 4, els candidats llegeixen una sèrie de textos i realitzen tasques gramaticals i de vocabulari. En les Parts 5 a 7, els candidats llegeixen una sèrie de textos i responen preguntes que posen a prova la seva habilitat lectora i que demostren la seva capacitat per afrontar una varietat de tipus de textos diferents. Aquesta prova suposa un 40% de la nota final.

Número de parts:
7
Número de preguntes:52
Tipus de preguntes – tasques de lectura:

 • Part 1: Espais en blanc amb opció múltiple
  Un text en el qual falten algunes paraules o frases (espais en blanc). Després del text hi ha quatre possibles respostes per a cada espai en blanc i els alumnes han de triar la resposta correcta (A, B, C o D).
 • Part 2: Espais en blanc amb resposta oberta
  Falten algunes paraules (espais en blanc). Els alumnes han d'esbrinar la paraula correcta per a cada espai en blanc.
 • Part 3: Formació de paraules
  Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. Al final de cada línia hi ha una paraula ‘guia’ que l'alumne ha de canviar d'alguna forma per a construir la paraula que falta i completar la frase correctament.
 • Part 4: Transformacions amb paraules clau
  Una frase seguida d'una paraula clau i una segona frase amb un espai en blanc en el seu interior. Els alumnes han d'usar aquesta paraula clau per a completar la segona frase de manera que tingui un significat similar a la primera frase.
 • Part 5: Opció múltiple
  Un text amb algunes preguntes d'opció múltiple. Per cada pregunta hi ha quatre opcions (A, B, C o D) i els alumnes han de decidir quina és la resposta correcta.
 • Part 6: Text amb espais en blanc
  Un text amb alguns espais en blanc. Després del text hi ha algunes frases extretes del propi text. Els alumnes han de triar la frase adequada per a cada espai en blanc.
 • Part 7: Aparellament múltiple
  Una sèrie de preguntes i un text llarg o diversos textos curts que cal llegir. En cada pregunta els alumnes han de decidir en quin text o part del text s'esmenta això.


Writing: 1 hora 20 minuts
El B2 First for Schools Writing paper es compon de 2 parts. El candidat haurà de demostrar que és capaç de redactar diferents tipus de textos en anglès. En la Part 1 hi ha una tasca obligatòria mentre que a la Part 2 es pot escollir d’entre diverses tasques. Aquesta prova suposa un 20% de la nota final.

Número de parts:2
Número de preguntes:2
Tipus de preguntes – tasques d'escriptura:

 • Part 1: Tasca obligatòria
  Se'ls proporciona als alumnes el títol d'un assaig i dues idees. Han d'escriure un assaig en el qual donin la seva opinió sobre el títol utilitzant les idees que li han estat proporcionades i afegint una de la seva pròpia collita. El títol serà un assumpte d'interès general, per la qual cosa els alumnes no necessiten cap coneixement especialitzat.
 • Part 2: Una pregunta a triar entre quatre opcions, incloent una pregunta sobre un text prefixat.
  Pregunta a triar entre quatre opcions. La resposta que els alumnes han de redactar serà una de les següents: article, email/carta, assaig, ressenya, història.
First for Schools set text
Set text 2020:
Charles Dickens: Great Expectations
(Oxford bookworms edition)

Teachers may choose to prepare candidates for questions on this set text by studying any film version of Great Expectations, as well as, or instead of, the book.

Students should not attempt the optional set text question in Part 2 unless they have the necessary understanding of the text to answer the task set. Teachers are best placed to judge if the set texts and/or film version may be appropriate and stimulating for a given teaching situation.The suggested edition is a graded reader which has been adapted to the level and is suitable for B2 First for Schools candidates.Other editions of this book may be available. Teachers and students should be aware that the language level in other editions may be less accessible.


Listening: Al voltant de 40 minuts
El B2 First for Schools Listening paper té quatre parts i 30 preguntes. En cada part, els candidats hauran d'escoltar un text o textos enregistrats i respondre una sèrie de preguntes. La prova requereix que els candidats siguin capaços de seguir i entendre una sèrie de materials orals, tals com a noticiaris, presentacions i converses quotidianes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 20% de la nota final.

Número de parts:4
Número de preguntes:30
Tipus de tasques:

 • Part 1: Opció múltiple
  Una sèrie d'enregistraments breus i no relacionades entre si d'aproximadament 30 segons cadascuna. Els alumnes han d'escoltar els enregistraments i respondre una pregunta d'opció múltiple per cadascuna d'elles. Cada pregunta té tres opcions (A, B o C).
 • Part 2: Completar frases
  Un monòleg (parla una persona) que dura 3–4 minuts. Els alumnes han de completar les frases de la fulla de preguntes amb la informació que escolten en l'enregistrament.
 • Part 3: Aparellament múltiple
  Cinc monòlegs relacionats entre si d'aproximadament 30 segons cadascun. Els alumnes escolten els enregistraments i han de triar quina afirmació d'una llista de vuit es correspon amb el que diu cada parlant.
 • Part 4: Opció múltiple
  Una entrevista o intercanvi d'impressions entre dos interlocutors que dura 3–4 minuts. Els alumnes han d'escoltar l'enregistrament i respondre set preguntes d'opció múltiple. Cada pregunta té tres opcions (A, B o C).


Speaking: 14 minuts per a cada parella de candidats
El B2 First for Schools Speaking Test consta de quatre parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d’ells, l’interlocutor, condueix la prova (fa preguntes, ofereix als candidats un paper amb temes sobre els quals conversar, etc.) i parla amb el candidat. L’altre examinador, l’assessor, escolta el que el candidat diu i pren notes. El Speaking Test suposa un 20% de la nota final.

Número de parts:4
Tipus de tasques:
 • Part 1: Entrevista
  Conversa amb l'examinador. L'examinador formula preguntes i l'alumnes han de proporcionar informació personal, parlar sobre les seves experiències passades, circumstàncies actuals i plans futurs.
 • Part 2: Torn llarg
  L'examinador els lliura als alumnes un parell de fotografies sobre les quals han de parlar durant un minut sense interrupcions. Les preguntes sobre les fotografies estan escrites en la part superior de la pàgina per a recordar-li a l'alumne el tema del qual hauria de parlar. Quan ha acabat de parlar, el company de l'alumne ha de respondre a l'examinador una pregunta breu sobre les fotografies.
 • Part 3: Tasca col·laborativa
  Conversa amb l'altre candidat. L'examinador els proporciona als alumnes una pregunta i algunes pautes per escrit. Els alumnes discuteixen d'això durant dos minuts. Llavors l'examinador els demana que prenguin junts una decisió sobre el tema que han estat discutint.
 • Part 4: Discussió
  Discussió addicional amb l'altre candidat, guiada per preguntes de l'examinador, sobre el mateix tema de la tasca de la Part 3.
Triar la teva parella per al Speaking Test
Si vols realitzar el Speaking Test amb un amic o company de classe pots sol•licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats
Gairebé tots els B2 First for Schools Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d'un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol•licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.
Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen B2 First for Schools. Aquesta prova inclou la clau de respostes:
 Descarrega l'examen de prova del B2 First for Schools

Exàmens de prova en ordinador
Reading and Use of English
Listening
Writing
Clau de respostes del Reading and Use of English
Clau de respostes del Listening
Instruccions per l'ús del computer-based sample test...
És necessari disposar dels navegadors Firefox o Chrome per realitzar aquests tests de prova.
Podeu comprovar les vostres respostes conforme realitzeu el test – un cop finalitzat no serà possible la comprovació.

Informació per a Candidats
Una guia de l'examen amb una visió general dels continguts i proves d'exemple.
 Descarrega la Informació per a Candidats...

Consells per al el dia de l'examen
Informació pràctica sobre el dia de la sessió.
 Exàmens en paper...
 Exàmens en ordinador...

Normativa per a Candidats
Tota la informació important que cal que sàpigues si et presentes a l'examen.
 Descarrega la Normativa per Candidats...

Advertiment sobre conductes fraudulentes
Cambridge English es pren molt seriosament les conductes fraudulentes. No s'emetran resultats ni certificats a candidats que hagin realitzat actes fraudulents.
 És important que llegiu aquest cartell amb atenció...

TROBARÀS TOTA LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA SOBRE RESULTATS I CERTIFICATS EN EL NOSTRE
NOU PORTAL...
Official support site of Exams Catalunya,Exams Madrid and Exams Balears for Preparation Centres, Teachers and Candidates


En Exams Owl, el nostre nou portal de suport per a candidats, escoles i professors, encotrobaràs informació exhaustiva sobre l'estructura i el contingut del teu examen, l'ajuda necessària per a comprendre millor els resultats i tot el suport disponible per preparar-te amb garanties:

- Resultats dels exàmens - Informe de Qualificació
- Consulta i verificació de resultats
- Certificats
- Revisions i apel·lacions  - Certificats perduts


Recursos útils per ajudar-te en la preparació de l'examen B2 First for Schools

Prácticas de examen gratuitas
Exàmens en ordinador
Prova un exemple de l'examen B2 First for Schools:
TUTORIAL
Reading and Use of English
Listening
Writing
Clau de respostes del Reading and Use of English
Clau de respostes del Listening
Podeu comprovar les respostes conforme realitzeu el test – un cop finalitzat no serà possible la comprovació.
Els exàmens de prova CB són compatibles únicament amb Mozilla Firefox ja que aquest navegador és l'utilitzat pel programa Connect Plus en les sessions d'examen Computer Based. Pots descarregar Firefox gratis aquí. Un cop descarregat, obre Firefox i usa els vincles per veure els tests.
Exàmens en llapis i paper
Proves d'examen B2 First for Schools amb clau de respostes:
 Descarregueu l'examen complet de prova 1 del B2 First for Schools ...
 Descarregueu l'examen complet de prova 2 del B2 First for Schools ...

Descarregueu els comentaris dels examinadors del Speaking paper
No hi ha clau de respostes per al Writing paper, però si respostes model en els Examiner Comments que es troben en la secció Assessment of Writing del Handbook for Teachers.
Recursos, jocs i activitats Cambridge
Recursos Cambridge English per a la preparació del teu examen...
Eines online i materials per practicar les distintes parts dels exàmens, millorar la preparació del candidat i afrontar l'examen amb les màximes garanties d'éxit.
Xarxes socials
Exams Catalunya Facebook
Uneix-te a Exams Catalunya a Facebook:
Facebook d'Exams Catalunya...
Cambridge English Facebook
Uneix-te a la pàgina de Facebook de Cambridge English per obtenir ajuda en la preparació de l'examen.
Exams Catalunya YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al canal de YouTube d'Exams Catalunya
Cambridge English YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al Cambridge English TV YouTube channel


Visita la pàgina de suport del Cambridge English: First for Schools https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/First for Schools/how-to-prepare/

Ets un candidat particular?
Inscriure's a l'examen B2 First for Schools
és molt senzill. Pots fer-ho en tres simples passos:
Pas 1  Selecciona la data del teu examen

Pots realitzar els exàmens Cambridge English la major part dels mesos de l'any.
Utilitza la nostra cerca online per trobar la sessió que t'interessa.

Pas 2  Emplena el formulari d'inscripció

Per matricular-te en els exàmens Cambridge English pots emplenar el formulari d'inscripción online o bé inscriure't presencialment a les nostres oficines.

Pas 3  Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció.
En les inscripcions realitzades una vegada transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros. Per realitzar el pagament pots optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit  Des del portal Exams Catalunya Online els Centres Preparadors disposen també de la possibilitat de realitzar el pagament de les taxes dels seus candidats directament mitjançant targeta de crèdit.

 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228
  IMPORTANT: Si realitzes el pagament mitjançant transferència bancària has de fer constar clarament el nom i cognomeno/s del candidat, l'examen realitzat i la data de la sessió. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a divendres 9am - 5pm
  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.
IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de rebut. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no has rebut la confirmació de la teva inscripció, per favor, posa't en contacte amb el centre trucant al telèfon 934 111 333. Assegura't abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.

Top