Consells per al dia de l'examen
 • Obligacions del candidat
 • MESURES PREVENTIVES - COVID-19
 • SESSIONS D'EXAMEN - COVID-19
 
Obligacions del candidat
Quan un candidat detecti un error en les dades personals que figuren en el document d'inscripció (Confirmation of Entry - CoE) ha de comunicar-ho al centre d'examen perquè pugui ser esmenat. Així mateix, quan el candidat al·legui necessitats o requisits especials per a la realització de les proves haurà de remetre al centre d'examen, dins dels terminis establerts a aquest efecte, la sol·licitud d'aplicació de circumstàncies especials. No s'aplicaran circumstàncies especials a cap candidat que no hagi realitzat la sol·licitud prèvia dins dels terminis establerts.

Els candidats estan obligats a seguir les instruccions del personal examinador i a observar la normativa recollida en els documents Summary Regulations i Notice to Candidates, especialment pel que es refereix a:
 • Tinença i ús dels telèfons mòbils o dispositius electrònics a les sales d'examen, inclosos els descansos entre les proves.
 • Mala praxi i comportaments fraudulents (còpia, comunicació amb altres candidats, suplantació, etc.)
 • Contravenció de qualsevol norma o instrucció comunicada verbalment o per escrit.
Tots els candidats han d'acceptar expressament les Condicions del Servei i la normativa d'examen com a condició prèvia per poder realitzar les proves.

Frau i mala praxi
En acceptar les condicions generals d'examen el candidats es compromet a observar una conducta adequada i a respectar en tot moment les condicions d'examen i les regulacions establertes per Cambridge English.

Les regles i les regulacions sobre com han de comportar-se els candidats durant l'examen estan detallades en el document Notice to Candidates. Els centres proporcionaran una còpia a cada candidat. Tot aquell que no segueixi les instruccions contingudes en aquest document pot ser apartat de l'examen o restar subjecte als procediment de mala praxi. La informació detallada està disponible en www.cambridgeenglish.org/help/malpractice.

Les males pràctiques, com per exemple copiar, poden ser advertides pel vigilant o pel supervisor però també poden detectar-se pels examinadors durant la correcció o mitjançant comprovacions estadístiques aplicades a les respostes dels candidats. No es facilitaran resultats a cap candidat que incorri en un cas de mala praxi. Els candidats disposen del dret de rèplica, a través del Centre Exams Manager, contra qualsevol decisió relativa a la mala praxi. Es pot accedir als detalls sobre el procediment d'apel·lació de Cambridge English Language Assessment en www.cambridgeenglish.org.

L'ús de llenguatge ofensiu, groller o racista en les respostes de l'examen no serà acceptat. Quan l'examinador detecti aquest tipus de llenguatge l'examen no serà corregit o no es proporcionarà resultat. La decisió de Cambridge English Language Assessment referent a aquest extrem és final.

Els exàmens Cambridge English són corregits per examinadors qualificats que estan subjectes a un rigorós programa de formació i monitoratge. La corresponent als Speaking Examiners pot comportar l'enregistrament d'àudio d'entrevistes reals seleccionades. Els candidats han de ser conscients que la seva entrevista del Speaking test pot ser gravada.

Les conductes que d'acord amb la política general de Cambridge English siguin considerades com a fraudulentes comportaran la privació de qualificacions per al candidat o candidats que incorrin en les mateixes.

MESURES PREVENTIVES - COVID-19
Exams Catalunya realitza les seves sessions d'examen implementant  totes les mesures disponibles per a garantir la salut i seguretat dels candidats en compliment de les recomanacions de les autoritats. Aquestes mesures inclouen:
Distància social

Es restringirà el nombre de candidats per aula a fi d'assegurar as mantenen en tot moment els requisits de distància entre candidats i entre aquests i el personal d'examen / examinadors.

Es controlarà l'entrada i sortida de les sales d'examen de manera que es mantingui la distància social.

Es recordarà en tot moment als candidats la necessitat de mantenir la distància social durant els descansos.
Candidats amb símptomes

Es demanarà a aquells candidats que presentin possibles símptomes d'infecció per Covid-19 que mantinguin el seu aïllament i no assisteixin a la sessió d'examen.
El centre acordarà amb cadascun d'aquests candidats el seu trasllat a una sessió futura.Mesures higièniques

Es requerirà a TOTS els candidats l'ús de mascareta durant la durada de l'examen.

El centre disposarà de mascaretes a la venda per a aquells candidats que no disposin d'una pròpia.

Es proporcionés desinfectant hidro-alcohòlic de mans en totes les seus d'examen.

Es proporcionará als candidats tovalloletes hidro-alcohòliques per a netejar el teclat del seu ordinador abans d'usar-lo.

Auriculars

Exams Catalunya garantirà una completa desinfecció entre sessions dels auriculars proporcionats pel centre.

Gràcies per la teva col·laboració i bona sort en el teu examen!


COVID-19 - Mesures especials adoptades en les sessions d'examen
Mentre duri la situació extraordinària generada pel Coronavirus (COVID-19), el nostre centre implementarà en totes les sessions d'examen una sèrie de mesures preventives amb l'objectiu de garantir en tot moment la seguretat dels candidats i del personal d'examen.
Abans de l'examen...

A l'entrada en el recinte, els candidats i els acompanyants s'organitzaran en fila, havent de mantenir una distància de 1,2 metres entre cada persona i sent obligatori l'ús de mascareta a tots els espais interiors. Recomanem als candidats i als seus acompanyants que evitin concentrar-se en grups en l'exterior de l'edifici.

Els candidats majors de 18 anys han d'acudir al lloc d'examen sols.

Els candidats menors de 18 anys poden acudir amb un acompanyant que no ha d'entrar en l'edifici.

Si portes una bossa o motxilla procura que sigui el més petita possible.

És imprescindible portar el formulari de declaració emplenat i signat. Els candidats que no aportin aquest document no podran examinar-se.Un cop dins l'edifici...

Has d'anar directament a l'aula d'examen; els candidats no poden concentrar-se en les zones comuns.

Tots els candidats han de desplaçar-se en fila índia pel costat dret respectant una distància mínima de 1,2 metres.

La mascareta és obligatòria.

Has d'utilitzar gel desinfectant abans d'entrar en la sala d'examen.


Durant l'examen escrit...

Has de disposar dels teus propis bolígrafs, llapis i gomes. No els proporcionarem.

No has de compartir cap material amb altres candidats.

Podràs tenir una ampolla d'aigua de plàstic transparent.

Podràs tenir menjar (snack fred) que haurà d'estar dins d'una bossa de plàstic transparent.

No podràs abandonar la sala d'examen durant els descansos però…
 • Es permetrà als candidats anar al servei de manera controlada
 • Podràs aixecar-te, estirar-te, etc.
Si us plau no deixis res a la sala d'examen. Tot el material serà destruït després de la sessió.Durant el Speaking Test...

La mascareta és obligatòria.

No has de tocar el material que proporcioni l'examinador.

Si el teu Speaking Test té lloc el mateix dia que l'examen escrit has d'abandonar l'edifici i tornar no més de 15 minuts abans de l'hora prevista per a la teva prova.
Speaking tests with a remote assessor (assessor en línia)

Quan no resulti possible que dos examinadors es trobin simultàniament a la sala d’examen per raons relacionades amb el Covid, ja sigui per raó de distància social o bé per restriccions en els desplaçaments, els nostres centres prendran les mesures necessàries perquè un dels ‘speaking examiners’ assessori la teva prova de manera remota. Quan aquest sigui el teu cas se t’avisarà amb antelació perquè estiguis informat abans de la prova.
 • estaràs en la mateixa sala amb l’altre candidat (o amb els altres dos candidats
 • si el teu 'speaking test' és en un grup de tres) i un examinador
 • un segon examinador observarà la transmissió en viu (‘live stream’). L’examinador pot estar en un lloc distant o bé en una sala separada del mateix edifici
 • tots dos examinadors corregiran el teu ‘speaking test’
 • la prova no serà enregistrada, i el teu ‘speaking test’ serà corregit, com és habitual, en el mateix moment


Bona sort en el teu examen!

Advertiment important
És imprescindible que els candidats respectin de manera estricta i en tot moment les mesures preventives establertes per Cambridge English i pel centre d'examen.
No s'emetran resultats ni certificats a candidats que hagin realitzat actes o conductes que contravinguin aquestes mesures de seguretat posant en risc a terceres persones durant la sessió.
És important que llegeixi aquest cartell amb atenció.
Top