Cambridge Assessment English: C1 Advanced
A badge of excellence
C1 Advanced és una avaluació en profunditat de la llengua anglesa. Proporciona unes habilitats d'alt nivell en l'idioma tant per finalitats acadèmiques com professionals. Preparar-se per al C1 Advanced ajuda als estudiants a desenvolupar aquestes habilitats traient el màxim profit d'elles a l'hora d'estudiar, de treballar i de viure en països de llengua anglesa. Aquest certificat de nivell avançat és acceptat globalment com a prova d'un alt grau d'acompliment en l'idioma i gaudeix d'un ampli reconeixement per part d'institucions educatives,empreses i departaments governamentals de tot el món.

 Preguntes freqüents sobre C1 Advanced
COVID-19: Exams Catalunya implementa a les seves sessions d'examen totes les mesures disponibles per a garantir la salut i la seguretat dels candidats i del personal d'examen en compliment de les recomanacions de les autoritats.
Mesures preventives COVID-19
 • Introducció
 • L'examen
 • Resultats
 • Suport
 • Inscripció
Competències lingüístiques per a la vida real

General and
higher education leaflet

C1 Advanced està situat en el Nivell C1 Marc Comú Europeo de Referència (MCER), el sistema acceptat internacionalment per descriure les destreses lingüístiques. L'examen també proporciona una avaluació fiable del nivell superior al C1 (Nivell C2) i de l'inferior (Nivell B2).

C1 Advanced acredita les habilitats en l'anglès que les institucions educatives i les empreses requereixen per desembolicar-se en situacions acadèmiques i professionals amb un alt nivell d'exigència. Els candidats que superen aquesta prova estan en condicions de demostrar a les universitats que estan preparats per cursar estudis, a les empreses que poden conduïr-se laboralment sense problemes i als organismes oficials (governs, immigració) que compleixen els requisits lingüístics per obtenir el visat d'entrada en el Regne Unit o Austràlia.

C1 Advanced acredita que l'estudiant posseeix les competències lingüístiques necessàries per desenvolupar recerques complexes, comunicar-se efectivament a nivell professional i destacar per sobre de la majoria.

Competències lingüístiques en anglès per al món real
Els estudiants obtenen habilitats lingüístiques que poden utilitzar per a situacions del món universitari o laboral, i per viure en països de parla anglesa. Els candidats que superen C1 Advanced han demostrat que estan compromesos amb l'obtenció d'estàndards elevats, que posseeixen els coneixements adequats de l'anglès per enfrontar-se a les exigències acadèmiques i professionals i que tenen les habilitats comunicatives necessàries per a l'activitat diària al món dels negocis.


Fiable i segur
C1 Advanced utilitza procediments basats en la recerca per oferir una avaluació en profunditat, acurada i fiable del nivell d'anglès de l'estudiant. El Cambridge English Research and Validation team és el major equip dedicat específicament a la recerca lingüística d'entre totes les organitzacions d'avaluació d'idiomes establertes en el Regne Unit.
Descubreix més sobre la evaluació basada en la investigació...

Els resultats del C1 Advanced són fiables perquè Cambridge English té establerts nivells d'alta seguretat en cadascun dels passos del disseny, lliurament i administració de l'examen.
 • Els exàmens són preparats, impresos i enviats sota condicions segures..
 • Exams Catalunya, Cambridge English Authorised Platinum Centre ES439, està obligat a observar un estricte codi de bones pràctiques que assegura els més alts nivells de seguretat al llarg del procés de l'examen, des de la inscripció fins al registre dels resultats.
 • Fotografies de tots els candidats són preses el dia de l'examen i són accessibles des del Cambridge English online Results Verification Service.
 • Tots els exàmens són corregits a Cambridge per garantir una major seguretat i qualitat. Sofisticades anàlisis tècniques són usats per descobrir i contrarestar qualsevol tipus de conducta fraudulenta.
 • Els certificats s'imprimeixen en paper d'especial seguretat i presenten altres característiques ocultes per prevenir falsificacions i fraus.
Descubreix més sobre la seguretat en els exàmens...


Elecció
Pots escollir quan i com realitzar l'examen Cambridge English: Advanced ja que està disponible en las versions en paper (paper-based) i en ordinador (computer-based) oferint-te major nombre d'opcions.


Acceptats globalment
Més de 5.000 universitats, empreses, departaments governamentals i altres organitzacions de tot el món reconeixen C1 Advanced. En nombrosos països els sol•licitants de treball poden acreditar unes sòlides bases en llengua anglesa i tenir millors oportunitats d'accés a llocs amb un major potencial.

Descubreix quines organitzacions accepten l'examen...


Resultats ràpids
Pots obtenir els teus resultats en tan sol dues setmanes amb els exàmens en ordinador (computer-based).


Una qualificació Cambridge English
Un cop obtingut el teu certificat Cambridge English, disposes d’una de les més valuoses qualificacions d’anglès al món. Es tracta d'un assoliment del que pots sentir-te orgullós.


Què inclou el C1 Advanced?
C1 Advanced és un extens examen de totes les àrees de la competència idiomàtica. L'examen es compon de quatre parts desenvolupades per comprovar les teves habilitats lingüístiques. Més a baix pots veure amb major detall en què consisteix cadascuna de les parts. La prova del Speaking és un examen cara a cara amb dos candidats i dos examinadors a fi de valorar de forma més realista i fiable les teves habilitats comunicatives en anglès.

C1 Advanced consta de 4 parts:Reading and Use of English: 1 hora 30 minuts
El C1 Advanced Reading and Use of English paper té 8 parts i 56 preguntes amb diversos tipus de textos i de qüestions. Aquesta prova suposa un 40% de la nota final.

  Número de parts:
8
  Número de preguntes:56
  Tipus de preguntes – tasques de lectura:

 • Part 1: Espais en blanc amb opció múltiple
  Un text en el qual hi ha alguns espais en blanc numerats, cadascun dels quals representa una paraula o frase. Després del text hi ha quatre possibles respostes per a cada espai en blanc i has de triar la resposta correcta (A, B, C o D).
 • Part 2: Espais en blanc amb resposta oberta
  Un text en el qual hi ha alguns espais en blanc, cadascun dels quals representa una paraula que falta. Has d'esbrinar la paraula correcta per a cada espai en blanc.
 • Part 3: Formació de paraules
  Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. Al final de cada línia hi ha una paraula ‘guia’ que has de canviar d'alguna forma per a completar la frase correctament.
 • Part 4: Transformacions amb paraules clau
  Cada pregunta conté una frase seguida d'una paraula clau i una segona frase amb un espai en blanc en el seu interior. Has d'usar aquesta paraula clau per a completar la segona frase, de tres a sis paraules, de manera que signifiqui el mateix que la primera frase.
 • Part 5: Opció múltiple
  Un text amb algunes preguntes d'opció múltiple. Per cada pregunta hi ha quatre opcions i has de triar A, B, C o D.
 • Part 6: Aparellament múltiple de textos amb referències creuades
  Quatre textos curts amb preguntes d'aparellament múltiple. Has de llegir tots els textos i després aparellar cada pregunta amb elements dels textos.
 • Part 7: Text amb espais en blanc
  Una pàgina única de text amb alguns espais en blanc numerats que representen els paràgrafs que falten. Després del text hi ha alguns paràgrafs que no estan en l'ordre correcte. Has de llegir el text i els paràgrafs i després decidir amb quin paràgraf es correspon cada espai en blanc.
 • Part 8: Aparellament múltiple
  Una sèrie de preguntes d'aparellament múltiple seguides d'un text o diversos textos curts. Has d'aparellar cada pregunta amb elements del text.


Writing: 1 hora 30 minuts
El C1 Advanced Writing paper es compon de 2 parts. El candidat haurà de demostrar que és capaç de redactar diferents tipus de textos en anglès. En la Part 1 hi ha una tasca obligatòria mentre que a la Part 2 es pot escollir d’entre diverses tasques. Aquesta prova suposa un 20% de la nota final.

 Número de parts:2
 Número de preguntes:2
 Tipus de preguntes – tasques d'escriptura:

 • Part 1: Tasca obligatòria
  Has de llegir un text i després escriure un assaig basat en els punts inclosos en el text. Se't demanarà que expliquis quin dels dos punts és més important i que fonamentis la teva opinió.
 • Part 2: Tasca de redacció basada en situacions
  Has d'escriure un text a triar entre diferents tipus (carta/email, proposta, informe o ressenya). Per a guiar-te en la redacció se't proporcionarà informació sobre el context, finalitat del tema i destinataris.


Listening: Al voltant de 40 minuts
El C1 Advanced Listening paper té quatre parts i 30 preguntes. En cada part, els candidats hauran d'escoltar un text o textos enregistrats i respondre una sèrie de preguntes. La prova requereix que els candidats siguin capaços de seguir i entendre una sèrie de materials orals, tals com a noticiaris, presentacions i converses quotidianes. Cada part de l’enregistrament s’escolta dues vegades. Aquesta prova suposa un 20% de la nota final.

 Número de parts:4
 Número de preguntes:30
 Tipus de tasques:

 • Part 1: Opció múltiple
  Tres extractes breus procedents de converses entre diversos interlocutors. Hi ha dues preguntes d'opció múltiple per cada extracte i has de triar A, B o C.
 • Part 2: Completar frases
  Un monòleg d'aproximadament 3 minuts. Has de completar les frases del full de preguntes amb la informació que has escoltat en l'enregistrament.
 • Part 3: Opció múltiple
  Una conversa entre dues o més interlocutors d'aproximadament 4 minuts. Has de respondre algunes preguntes d'opció múltiple triant la resposta correcta d'entre quatre opcions possibles (A, B, C o D).
 • Part 4: Aparellament múltiple
  Una sèrie de cinc monòlegs sobre algun tema en particular amb una durada d'aproximadament 30 segons cadascun. En el full de preguntes hi ha dues tasques i en ambdues has d'aparellar cadascun dels cinc interlocutors amb una de les vuit possibles respostes.


Speaking: 15 minuts per a cada parella de candidats
El C1 Advanced Speaking Test consta de quatre parts i es desenvolupa cara a cara amb un o, excepcionalment, dos candidats més. Hi ha dos examinadors: un d’ells, l’interlocutor, condueix la prova (fa preguntes, ofereix als candidats un paper amb temes sobre els quals conversar, etc.) i parla amb el candidat. L’altre examinador, l’assessor, escolta el que el candidat diu i pren notes. El Speaking Test suposa un 20% de la nota final.

 Número de parts:4
 Tipus de tasques:
 • Part 1: Entrevista
  Conversa entre els candidats i l'interlocutor. L'examinador et formularà preguntes i hauràs de proporcionar-li informació sobre els teus interessos, estudis, professió, etc.
 • Part 2: Torn llarg
  L'examinador et lliura tres fotografies i et demana que parlis sobre dues d'elles. Has de parlar durant 1 minut sense interrupcions i després l'interlocutor li demanarà a l'altre candidat que comenti sobre el que has dit per espai de 30 segons. L'altre candidat rep un joc diferent de fotografies i has d'escoltar-li i comentar una vegada que hagin acabat de parlar. Les preguntes a la qual has de respondre sobre les teves fotografies estan escrites en la part superior de la pàgina, per a recordar-te el tema del qual hauries de parlar.
 • Part 3: Tasca col·laborativa
  Conversa amb l'altre candidat. L'examinador et lliura instruccions per escrit amb preguntes que s'utilitzen en la discussió. Has de parlar amb l'altre candidat durant prop de 2 minuts (3 minuts en els grups de tres) sobre les preguntes que figuren per escrit. Després de la discussió, l'examinador et formularà una altra pregunta en la qual és necessari que prenguis una decisió. Teniu 1 minut per a parlar entre vosaltres i prendre la decisió (2 minuts en els grups de tres).
 • Part 4: Discussió
  Discussió addicional amb l'altre candidat sobre els temes o qüestions abordats en la tasca en la tasca de la Part 3. L'interlocutor et formula algunes preguntes i has de discutir-les amb l'altre candidat.
Triar la teva parella per al Speaking Test
Si vols realitzar el Speaking Test amb un amic o company de classe pots sol•licitar-ho en el moment de realitzar la teva inscripció per a l’examen. De totes maneres, cal tenir en compte que les investigacions realitzades sobre l’experiència de milers d’exàmens han demostrat que existeixen tant avantatges com desavantatges a l’hora de realitzar la prova amb algú que coneixes i que al final aquest factor no influeix en l’acompliment del candidat. És important entendre que el que es valora són les teves pròpies habilitats lingüístiques.

Grups de tres candidats
Gairebé tots els C1 Advanced Speaking Tests es realitzen en grups de dos candidats. No obstant això, en les sessions amb un nombre imparell de candidats hi haurà un test amb un grup de tres candidats, normalment al final del dia o just abans d'un descans llarg. El format del test és exactament el mateix però té una durada lleugerament superior. Si us plau, tingueu en compte que no pot sol·licitar-se realitzar el test en un grup de tres candidats.
Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen C1 Advanced.
 Descarrega l'examen de prova 1 del C1 Advanced...
 Descarrega l'examen de prova 2 del C1 Advanced...


Advanced 2015 Claus de respostes (tingueu en compte que no hi ha clau de respostes per al Writing paper, però si que hi ha respostes model en els examiner comments).

Computer-based sample tests
Reading and Use of English...
Listening
Writing
Aprén cóm usar el computer-based sample tests...

Utilitza les claus de respostes:
 Listening answer key...
 Reading and Use of English answer key...
No hi ha clau de respostes per al Writing paper, però si que hi ha respostes model en els relevant pages of the C1 Advanced Handbook.
És necessari disposar dels navegadors Firefox o Chrome per realitzar aquests tests de prova.
Podeu comprovar les vostres respostes conforme realitzeu el test – un cop finalitzat no serà possible la comprovació.

Informació per a Candidats
Una guia de l'examen amb una visió general dels continguts
 Descarrega la informació per a candidats...

Consells per al el dia de l'examen

Informació pràctica sobre el dia de la sessió.
 Exàmens en paper
 Exàmens en ordinador

Normativa per a Candidats
Tota la informació important que cal que sàpigues si et presentes a l'examen.
 Descarrega la Normativa per Candidats

Advertiment sobre conductes fraudulentes
Cambridge English es pren molt seriosament les conductes fraudulentes. No s'emetran resultats ni certificats a candidats que hagin realitzat actes fraudulents.
 És important que llegiu aquest cartell amb atenció.


Els teus resultats
Des del gener de 2015 els resultats del C1 Advanced (CAE) fan referència a la nova Cambridge English Scale (que substitueix el candidate profile i les puntuacions estandaritzades).

Descarrega el follet sobre la Cambridge English Scale

Rebràs un Statement of Results. Si el teu acompliment se situa entre els nivells C2 i B2, rebràs també un certificat.

Obtindràs una puntuació separada per a cadascuna de les quatre destreses (Reading, Writing, Listening i Speaking) a més del Use of English, proporcionant-te una clara comprensió del teu acompliment. Amb aquestes quatre puntuacions es calcula la mitjana per obtenir el resultat global de l'examen. També rebràs un grau i el nivell corresponent del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

'Statement of Results'
Conté la següent d'informació:
 1. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per a cadascuna de les quatre habilitats (reading, writing, listening i speaking) i use of English
 2. La teva puntuació conforme a la Cambridge English Scale per al conjunt de l'examen
 3. El teu grau (A, B, C, Level B2) per al conjunt de l'examen
 4. El teu nivell del MCER per al conjunt de l'examen. Depenent de la universitat, col•legi o organització on sol•licitis l'ingrés, poden requerir-te un puntuació o grau específic, en el conjunt de l'examen o en una destresa particular.
S'utilitzen les següents puntuacions en l'informe de resultats del C1 Advanced:
Cambridge English Scale Score
Grade/ CEFR
CEFR level
200-210
Grade A
C2
193-199Grade B
C1
180-192Grade C
C1
160-179Level B2
B2L'examen se situa en el Nivell C1 del MCER. L'examen també proporciona una avaluació fiable del nivell superior (Nivell C2) i de l'inferior (Nivell B2).

Les puntuacions entre 142 i 159 són també informades per al C1 Advanced. No rebràs un certificat però el teu puntuació de la Cambridge English Scale aparecerá en tu Statement of Results.

Pots fer clic en la imatge de l'esquerra per saber més sobre la relación entre els nivells del MCER, la Cambridge English Scale i els resultats atorgats en el C1 Advanced.


Pots accedir als teus resultats des del
Cambridge English Results Online website.


El teu certificat
Si l'acompliment demostrat en el conjunt de les proves indica que has acreditat com a mínim el Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència, rebràs un dels següents certificats:
C1 Advanced - Nivell C2
Hi ha candidats excepcionals que demostren uns coneixements per sobre del Nivell C1. Si obtens la qualificació de A, rebràs la teva diploma del C1 Advanced acreditant que has demostrat unes competències equivalents al Nivell C2.
C1 Advanced - Nivell C1
Si obtens la qualificació de B o C en l'examen rebràs un certificat del C1 Advanced del nivell C1.
Certificat de Nivell B2
selecciona tot el text Si el teu acompliment està per sota del nivell C1 però dins del nivell B2 rebràs un certificat de Cambridge English acreditant que has demostrat habilitats lingüístiques en aquest nivell.

Results Verification Service
Si vols que una universitat, empresa o qualsevol altra organització verifiqui els teus resultats, hauràs de proporcionar-li la informació que consta al teu Statement of Results i dos elements addicionals:

1.- El teu ID Number (una sequència de 9 lletres i numeros).
2.- El teu número secret (un número de quatre dígits).

Tots dos números els trobaràs en el teu Confirmation of Entry, que rebràs quan t'inscriguis en l'examen.
Es pot accedir als resultats des de www.cambridgeenglish.org/cmp/verifiers
En aquesta pàgina trobaràs recursos útils per ajudar-te en la preparació de l'examen C1 Advanced
Pràctiques d'examen gratuïtes

Exàmens en ordinador
Prova un exemple de l'examen C1 Advanced:
TUTORIAL
Reading and Use of English...
Listening
Writing

Utilitza les claus de respostes:
Listening answer key...
Reading and Use of English answer key...
No hi ha clau de respostes per al Writing paper, però si que hi ha respostes model en els relevant pages of the C1 Advanced Handbook.
És necessari disposar dels navegadors Firefox o Chrome per realitzar aquests tests de prova.
Podeu comprovar les vostres respostes conforme realitzeu el test – un cop finalitzat no serà possible la comprovació.
Els exàmens de prova CB són compatibles únicament amb Mozilla Firefox ja que aquest navegador és l'utilitzat pel programa Connect Plus en les sessions d'examen Computer Based. Pots descarregar Firefox gratis aquí. Un cop descarregat, obre Firefox i usa els vincles per veure els tests.
Exàmens en llapis i paper
Fes una prova de l'examen C1 Advanced:
Descarrega l'examen de prova 1 del C1 Advanced...
Descarrega el Writing Checklist del Nivell C1...
Advanced
2015 Claus de respostes
(tingueu en compte que no hi ha clau de respostes per al Writing paper, però si que hi ha respostes model en els examiner comments).
Recursos, jocs i activitats Cambridge
Recursos Cambridge English per a la preparació del teu examen...
Eines online i materials per practicar les distintes parts dels exàmens, millorar la preparació del candidat i afrontar l'examen amb les màximes garanties d'éxit.
Xarxes socials
Exams Catalunya Facebook
Uneix-te a Exams Catalunya a Facebook:
Facebook d'Exams Catalunya...
Cambridge English Facebook
Uneix-te a la pàgina de Facebook de Cambridge English per obtenir ajuda en la preparació de l'examen.
Exams Catalunya YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al canal de YouTube d'Exams Catalunya
Cambridge English YouTube Channel
Pots veure videos sobre l'aprenentatge de l'anglès i consells per als exàmens al Cambridge English TV YouTube channel

Ets un candidat particular?
Inscriure's a l'examen Cambridge English: Advanced
és molt senzill. Pots fer-ho en tres simples passos:
Pas 1  Selecciona la data del teu examen

Pots realitzar els exàmens Cambridge English la major part dels mesos de l'any.
Utilitza la nostra cerca online per trobar la sessió que t'interessa.

Pas 2  Emplena el formulari d'inscripció

Per matricular-te en els exàmens Cambridge English pots emplenar el formulari d'inscripción online o bé inscriure't presencialment a les nostres oficines.

Pas 3  Pagament de les taxes

El pagament de les taxes d'examen ha de realitzar-se dins del període d'inscripció.
En les inscripcions realitzades una vegada transcorregut l'esmentat període s'aplicarà un recàrrec de 40 Euros. Per realitzar el pagament pots optar entre un dels tres mètodes següents:

 1. Targeta de crèdit/dèbit  Des del portal Exams Catalunya Online els Centres Preparadors disposen també de la possibilitat de realitzar el pagament de les taxes dels seus candidats directament mitjançant targeta de crèdit.

 2. Transferència bancària a qualsevol dels següents comptes:
  Banco Santander
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0049 4754 89 2516056032
  IBAN: ES9400494754892516056032
  Banco Sabadell
  Titular del compte: Assessment and Certification Services, S.L.
  Número de compte: 0081 0053 54 0001180228
  IBAN: ES7300810053540001180228
  IMPORTANT: Si realitzes el pagament mitjançant transferència bancària has de fer constar clarament el nom i cognomeno/s del candidat, l'examen realitzat i la data de la sessió. Qualsevol càrrec o comissió que es generi serà a càrrec de l'ordenant. Exams Catalunya no es responsabilitzarà d'aquests conceptes. Un cop efectuat el pagament de les taxes d'inscripció és imprescindible enviar el comprovant del pagament al nostre centre a l'adreça de correu electrònic registrations@exams-catalunya.com de manera que puguem comprovar el pagament amb el banc. La matrícula no es considerarà completada fins que el centre no hagi rebut el comprovant bancari.

 3. Pagament presencial a les nostres oficines:
  Pots optar per inscriure't en l'examen i realitzar el pagament directament en les nostres oficines. Si es tria aquesta opció, el pagament ha de realitzar-se en el moment de formalitzar la inscripció. El pagament pot realitzar-se en efectiu, transferència bancària o targeta de crèdit/dèbit.

  C/ Freixa, 5-9
  08021 Barcelona
  Tel: 934 111 333
  Horari: de dilluns a vdivendres 9am - 5pm
  El candidat pot inscriure's personalment o mitjançant una tercera persona que actuï en el seu nom.
IMPORTANT: En rebre el formulari d'inscripció, el centre enviarà al candidat una confirmació de rebut. Una vegada comprovat el pagament de les taxes el candidat rebrà una confirmació de la inscripció en l'examen.
Si en el termini de 3 dies laborables no has rebut la confirmació de la teva inscripció, per favor, posa't en contacte amb el centre trucant al telèfon 934 111 333. Assegura't abans que el missatge no ha estat enviat a la carpeta del correu escombraria.


Top