OET (Occupational English Test)
L'examen d'anglès per als professionals i les institucions del camp de la salut i de la medicina
Els professionals de l'assistència sanitària escullen OET perquè els ajuda a demostrar que disposen del nivell de coneixement de l'anglès necessari per al treball o l'estudi, al mateix temps que aprenen el tipus de llenguatge que necessitaran en el seu treball de forma quotidiana. Les organitzacions i responsables de l'àrea sanitària escullen OET perquè els ajuda a seleccionar als professionals del sector amb el nivell adequat de coneixement de l'anglès per proporcionar una atenció segura i d'alta qualitat.

Reconeixement: Els resultats de OET són acceptats com a prova de competència lingüística en llengua anglesa per juntes i consells regulatores de l'àmbit sanitari; el Australian Department of Immigration and Border Protection i els formadors en el camp de la salut.
 • Per què OET?
 • Format
 • Resultats
 • Preparació
 • Inscripció
Per què OET?
OET - Cambridge Boxhill Language Assessment

"OET és un examen internacional d'anglès que avalua les habilitats de comunicació lingüística dels professionals de la salut que vulguin colegiarse i treballar en països de parla anglesa."
OET per als professionals sanitàris

Amb l'examen d'OET, demostraràs que tens el nivell d'anglès exigit i a més aprendràs les destreses necessàries per exercir el teu treball diari en anglès.

Les teves oportunitats per exercir la teva feina al Regne Unit i a Irlanda augmenten gràcies al reconeixement oficial d'OET per: GMC (General Medical Council), NMC (Nursing and Midwifery Council), NMBI (Nursing and Midwifery Board of Ireland) y MC (Medical Council of Ireland).
OET per als organismes oficials del sector de la salut

OET (Occupational English Test) és l'examen d'anglès dissenyat a mesura per al sector de la salut. És l'eina d'avaluació per a organitzacions sanitàries, universitats i centres de formació que contractin o preparin a professionals de la medicina.
 • Les organitzacions dedicades a cura de la salut juguen un paper crucial a l'hora de salvaguardar i millorar la qualitat dels serveis oferts i OET els ofereix la seguretat i efectivitat necessàries.
 • Els centres de formació poden integrar la preparació per OET en els seus plans curriculars i els resultats de OET en els requisits d'accés o graduació dels seus programes. Els estudiants poden demostrar que saben realitzar la seva feina en anglès de manera efectiva.
 • Les empreses i agències de reclutament saben que el coneixement limitat de l'idioma és un obstacle i afecta greument a la qualitat de l'atenció proporcionada. OET els permet mesurar amb exactitud les habilitats dels professionals de la salut en anglès: comprensió de lectura i auditiva, expressió oral i escrita.
 • Els docents tenen accés a cursos de preparació, recursos i objectius d'aprenentatge. OET està recomanat com l'examen d'anglès per a la medicina i infermeria pels professionals de la salut, i a més compleix amb el requisit lingüístic per sol·licitar visats de residència a Austràlia i a Nova Zelanda.

Històries d'éxit
Muulo- Infermera
Gunnar - Cirurgià ortopèdic
Anna - FarmacèuticaReza - Metge
Hardik - InfermerOccupational English Test

Aquestes són les raons para escollir OET com el teu examen d'anglès:
 • OET utiliza utilitza escenaris reals i pràctics de l'ús de l'anglès en el sector mèdic que ja coneixes, la qual cosa t'ajudarà a sentir-te més segur a l'hora de realitzar l'examen.
 • OET està àmpliament reconegut i ho podràs presentar com a certificat d'anglès per inscriure't com a professional en un col·legi mèdic, estudiar i treballar en el sector de la salut, i sol·licitar el visat de residència en alguns països.
 • OET t'ajuda a desenvolupar les habilitats lingüístiques que formaran part del teu futur professional.
 • Comptaràs amb materials de preparació al Portal de recursos d'OET.

Una atenció al pacient de qualitat i integral
Quan existeixen barreres en la comunicació amb el pacient, la qualitat del servei es pot veure seriosament compromesa. L'examen de OET reprodueix tasques i situacions habituals en l'atenció sanitària i mesura la capacitat de comunicació del candidat quant a la comprensió de lectura i auditiva i l'expressió oral i escrita.

Vàlid i reconegut oficialment
OET forma part de “Cambridge Boxhill Language Assessment”, resultat de la col·laboració entre Cambridge Assessment English i Box Hill Institute. L'examen de OET està disponible per 12 professions sanitàries: Medicina, Infermeria, Farmàcia, Veterinària, Odontologia, Podologia, Dietètica, Òptica, Radiologia, Logopèdia, Fisioteràpia i Teràpia ocupacional. A més, l'examen de OET compleix amb el requisit de competència en anglès del Departament Australià d'Immigració i de l'Agència d'Immigració de Nova Zelanda.

La confiança de treballar amb els experts
OET és fruit de la col·laboració entre Cambridge Assessment English, Australian Research Council i la Universitat de Melbourne. Des dels seus inicis, OET ha ocupat un lloc destacat entre els exàmens d'idiomes amb finalitats específiques i en l'avaluació lingüística especialitzada.

Un examen segur i eficaç
OET s'ofereix de manera presencial en més de 40 països, en seus d'examen prèviament avaluades i autoritzades, amb tots els mitjans de seguretat i el personal especialista necessari per executar aquest tipus d'exàmens d'alt impacte. El nostre centre, Exams Catalunya ha estat seleccionat com a seu dels exàmens OET per complir les estrictes mesures de seguretat requerides en l'organització i administració dels exàmens d'anglès del més alt nivell.

Què inclou l'OET?

OET és un examen internacional d'anglès que avalua el grau de domini de l'idioma dels professionals de l'atenció sanitària que estan interessats a donar-se d'alta i exercir la seva activitat professional en entorns angloparlantes. Proporciona una valoració vàlida i fiable en les quatre destreses lingüístiques – listening, reading, writing i speaking – amb especial èmfasi en les formes i continguts comunicatius dels professionals sanitaris.

OET consta de quatre sub-tests:
The Reading sub-test: 60 minuts
El sub-test del Reading consta de dues parts i té una durada de 60 minuts. Els temes són d'atenció sanitària genèrica i són, per tant, accessibles a tots els candidats qualsevol que sigui la seva especialització.
 • Part A – tasca de resum (15 minuts) La Part A avalua la teva capacitat per proporcionar informació a partir d'una multiplicitat de textos, sintetitzar informació de forma comprensible i per analitzar i processar materials per obtenir informació de forma ràpida. Hauràs de llegir 3-4 textos curts (un total d'aproximadament 650 paraules) relacionats amb un tema, i completar un paràgraf resumit amb les paraules que falten (un total de 25-35).
 • Part B – preguntes d'opció múltiple (45 minuts) La Part B avalua la teva habilitat per llegir i entendre textos complets sobre temes relacionats amb la salut similars als quals apareixen en publicacions acadèmiques o professionals. Hauràs de llegir dos passatges (d'entre 600-800 paraules cadascun) i respondre una bateria de preguntes d'opció múltiple (16-20 en total).
The Listening sub-test: al voltant de 20-25 minuts cada part
El sub-test del Listening consta de dues parts, amb aproximadament 20-28 preguntes. Els temes són d'atenció salitaria genèrica i són, per tant, accessibles a tots els candidats sigui quina sigui la seva especialització. Cada part està integrada per al voltant de 15 minuts de textos enregistrats contenint pauses que et permetran escriure les teves respostes. Escoltaràs cada enregistrament una vegada i hauràs d'escriure les teves respostes mentre escoltes.
 • Part A – consulta (20-25 minuts) La Part A avalua la teva capacitat per seguir els fets durant una consulta. Escoltaràs l'enregistrament d'una consulta professional sanitari-pacient i hauràs de completar la tasca de prendre notes d'acord a la informació rellevant que escoltis.
 • Part B – presentació (20-25 minuts) La Par B avalua la teva capacitat per entendre una conversa curta sobre un tema relacionat amb la salut que pogués tenir lloc de forma real en el teu lloc de treball. Escoltaràs l'enregistrament d'una xerrada o classe (monòleg) per part d'un professional de l'assistència sanitària i una sèrie completa de preguntes tant de resposta lliure com d'opcions fixes.
The Writing sub-test: 45 minuts
El sub-test del Writing té una durada de 45 minuts i és específic per a cada professió. Hi ha unes tasques diferents per a cada especialitat basades en situacions típiques en el lloc de treball i en els requeriments de cada professió – una infermera realitza tasques d'infermeria, un dentista d'odontologia, etc.

Estructura del sub-test del Writing
 • La tasca és escriure una carta, normalment una carta de remissió. De vegades es requereix un tipus de carta diferent: p.i. una carta de transferència o d'alta metgessa o una carta aconsellant o informat a un pacient, cuidador o grup.
 • Juntament amb les instruccions de la tasca, rebràs material d'estimulació (notes sobre un cas i/o una altra documentació relacionada) que inclou informació per usar en la teva resposta.
The Speaking sub-test: 20 minuts
El sub-test del Speaking es realitza de forma individual i dura al voltant de 20 minutos. Realitzaràs aquesta part del OET usant materials específics per a la teva professió. En cada role-play, interpretaràs el teu rol professional (p.i. com a infermera) mentre que l'interlocutor interpreta a un pacient/client o en ocasions al familiar o cuidador d'un pacient. Per als veterinaris l'interlocutors l'amo o cuidador de l'animal.

Estructura del sub-test del Speaking
En cada Speaking test, la teva identitat i la teva professió són comprovades per l'interlocutor i hi ha una petita conversa d'escalfament sobre la teva experiència professional. És llavors quan, d'un en un, es presenten els role-plays i disposaràs de 2-3 minuts per preparar cadascun d'ells. Els dos role-plays duren al voltant de 5 minuts cadascun.

Role-plays
Rebràs informació sobre cada role-play en una targeta, que conservaràs mentre representis el role-play. Pots prendre notes en la targeta si ho desitges. La targeta explica la situació i què és el que s'espera que facis. Si tens alguna pregunta sobre el contingut del role-play o sobre com funciona, pots preguntar durant el temps de preparació. Els role-plays es basen en situacions típiques del lloc de treball i són un reflex de les demandes fetes pels professionals en aquestes situacions. S'utilitzen diferents role-plays para diferents candidats al llarg del mateix test. L'interlocutor segueix un guió de manera que l'estructura del Speaking test és similar per a cada candidat. L'interlocutor també disposa d'informació detallada per usar en cada role-play.

Més informació sobre el sub-test Speaking de l'OET...

Resultats i avaluació en OET
OET és un examen internacional d'anglès que avalua el grau de domini de l'idioma dels professionals de l'atenció sanitària que estan interessats a donar-se d'alta i exercir la seva activitat professional en entorns angloparlantes. Proporciona una valoració vàlida i fiable en les quatre destreses lingüístiques – listening, reading, writing i speaking – amb especial èmfasi en les formes i els continguts comunicatius dels professionals sanitaris.

Com es puntua el test?
Rebràs un Statement of Results on es mostra la teva qualificació (grau) para cadascun dels quatre sub-tests, des de A (la més alta) fins a E (la més baixa). Cadascun dels quatre sub-tests és valorat de forma específica.
Grau OET
Descripció de la competència
Equivalència IELTS
A
Molt alt nivell d'acompliment
8.0 - 9.0
BAlt nivell d'acompliment; p.e. habilitat per utilitzar l'anglès de forma fluïda i cuidada, adequat per a registres de salut1, obtenir determinats visats, realitzar cursos sanitaris i ocupar llocs de treball7.0 - 7.5
C+Molt bon nivell d'acompliment; adequat per obtenir determinats visats, realitzar cursos sanitaris i ocupar llocs de treball
6.5
CBon nivell d'acompliment; adequat per obtenir determinats visats, realitzar certs cursos sanitaris i ocupar certs llocs de treball5.5 - 6.0
DModerat nivell d'acompliment; necessita millorar
4.0 - 5.0
EBaix nivell d'acompliment; necessita millorar considerablement


1. Comprovar amb la organització professional corresponent per conèixer el mínim nivell de qualificació OET requerit per a cada inscripció
Listening and Reading
El teu quadern de respostes en el Listening sub-test i en la Part A de el sub-test del Reading són corregits per assesors qualificats pel OET Centre. Els quaderns de respostes són assignats de manera aleatòria per evitar conflictes d'interès. La teva fulla de respostes de la Part B del sub-tests del Reading s'escaneja digitalment i és puntuada de forma automàtica.

Els assesors del Listening i el Reading utlizan una guia detallada de correcció on es determina quines respostes reben puntuació i com es computen. Els assesors utilitzen aquesta guia per decidir sobre cadascuna de les preguntes en les quals hagis proporcionat la informació correcta suficient perquè sigui possible atorgar-te la puntuació o puntuacions disponibles. La tasca dels assesors és monitorizada de manera que es garanteixin tant l'exactitud com la consistència, mentre que la introducció de les dades relatives a les puntuacions se sotmet a una doble comprovació amb la mateixa finalitat.
Writing and Speaking
El teu acompliment en els sub-tests del Writing i del Speaking és valorat en cada cas per, almenys, dos assesors qualificats pel OET Centre. Els arxius d'àudio i els textos són assignats als assesors de manera aleatòria per evitar conflictes d'interès. El teu Interlocutor el dia del test no està relacionat amb el procés d'avaluació.

Els assesors del Writing i del Speaking són monitoritzats de manera que es garanteixin tant l'exactitud com la consistència, i que les puntuacions que atorguen siguin ajustades i tinguin en consideració qualsevol tipus de subjectivitat en el criteri. Si dos assesors atorguen puntuacions diferents al teu acompliment, el teu treball i/o arxiu d'àudio seran valorats per, almenys, un altre assesor sènior no relacionat prèviament amb la teva avaluació.

En el sub-test del Writing, cada assesor puntua el teu acompliment d'acord amb cinc criteris: Overall Task Fulfilment, Appropriateness of Language, Comprehension of Stimulus, Linguistic Features (Grammar and Cohesion), i Presentation Features (Spelling, Punctuation, and Layout). Els cinc criteris són valorats de la mateixa forma i tenen el mateix pes en el resultat final. El Grade B en el Writing requereix un alt nivell d'acompliment en els cinc criteris.

En el sub-test del Speaking, cada assesor puntua el teu acompliment d'acord amb cinc criteris: Overall Communicative Effectiveness, Intelligibility, Fluency, Appropriateness i Resources of Grammar and Expression. Els cinc criteris són valorats de la mateixa forma i tenen el mateix pes en el resultat final. El Grade B en el Speaking requereix un alt nivell d'acompliment en els cinc criteris.

Recursos de preparació per OET
'Start for Success Package'

El 'Start for Success Package' és un exclusiu lot dissenyat per ajudar-te en la preparació de l'examen OET. Creat per I2Language (OET Premium Preparation Provider), el lot inclou accés a una àmplia varietat de videos, lliçons, exemples de respostes, guies, etc. – tots ells dissenyats per preparar-te per a l'èxit en les proves.
Què obtindràs amb el 'Start for Success package'?

7 lliçons en video d'àmbit general 300+ lliçons de gramàtica en video amb qüestionaris
300+ lliçons de gramàtica en video amb  qüestionaris
14 lliçons de metodologia (consells i estratègies) 4 x lliçons de gramàtica específiques de OET (errors comuns)4 x lliçons de gramàtica específiques de OET (errades comunes)
Un test de pràctica de OET per cada sub-test (Reading, Writing, Listening, Speaking)3 x activitats de gramàtica específiques de OET
2 x exemples de respostes pel sub-test del Writing Guia del OET Writing
Guia de l'OET Writing
Un descompte en el paquet d'oferta d'I2Language 4 x videos explicatius del OET Writing4 x videos explicatius de l'OET Writing

Set lliçons en video d'àmbit general per entendre què esperar de l'OET

Lliçons en video d'alta qualitat que descriuen el format, els temps i les regles de cadascun dels sub-test (Reading, Writing, Listening, Speaking).

14 lliçons de metodologia amb consells útils i estratègies per afrontar cadascun dels sub-test

Hi ha dos tipus de lliçons de metodologia:
 • Express: resums de 5 a 10-minuts – curts i agradables!
 • Extended: explicacions més detallades, de 45 minuts, sobre com enfocar les tasques del test i obtenir les millors puntuacions.
Quatre sub-tests perquè puguis  practicar abans del test

Hi ha un test complet d'OET per a cadascun dels sub-test (Reading, Writing, Listening, Speaking) i dos exemples de respostes per al sub-test del Writing.
Cursos de preparació
per a  OET

Segueix aquest vincle per obtenir informació sobre cursos online o presencials per preparar OET.
Inscripció en el test OET

La inscripció en el test OET ha de realitzar-se directament en el portal www.occupationalenglishtest.org.
Les sessions es poden realitzar en els nostres centres de Barcelona i Madrid.

Procés d'inscripció
Les inscripcions poden ser de dos tipus:

1.- Inscripció online del candidat individual

Si desitges inscriure't online o realitzar la inscripció en nom d'altres candidats, hauràs de llegir la pàgina atentament, incloent la normativa i condicions contingudes en les 'OET Test Regulations'. Assegura't també que els documents identificatius aportats i la fotografia digital s'ajusten als requeriments.

Dates d'examen
Informació correcta
Canvis o incidències
OET realitza tests cada mes en prop de 40 paises, no obstant això, la inscripció tan solament s'obre simultàniament pels dos propers tests. Assegura't que tries la data correcta.
Quan realitzis la inscripció assegura't que el teu nom, data de naixement i número de document identificatiu són correctes – en cas contrari, no podràs realitzar l'examen OET el dia de la prova. La teva informació personal s'utiliza en tot moment d'acord amb la Política de Privacitat d'OET i la pròpia del centre OET.
Contacta amb nosaltres si cal realitzar algun canvi o si no tens el document d'identificació requerit i necessites una Carta d'Autorització. En aquest cas, haurem de rebre còpies certificades en color de tres documents originals abans de la data límit d'inscripció.
Què necessito?Targeta de Crèdit o
Detalls del Pagament
El Teu Document
Identificatiu

Una Fotografia
DIgital de Passaport


2.- Inscripció per a grups de candidats

Si realitzes la inscripció en representació d'un grup de dos o més candidats i desitges realitzar el pagament en una sola transacció pots optar per la sol·licitud d'inscripció per a grups. Processar aquest tipus d'inscripcions pot trigar entre 5 i 10 dies laborables, i queda supeditada a la recepció dels comprovants tant de la inscripció com del pagament. Per evitar retards, pot optar-se per realitzar les inscripcions una per una de forma individual mitjançant la inscripció i el pagament online.

Top